1. روح الله رضائی , محسن نوکاریزی , معصومه تجعفری , میزان اضطراب و شناخت اینترنتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فرایند جستجوی منابع اطلاعاتی , کتابخانه و سواد اطلاعات سلامت , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
  2. محسن نوکاریزی , أثیر فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات ‏بر امنیت انسانی در جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیک , همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹/۰۶